Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti prodaje, isporuka i usluga

1. Važenje poslovnih uvjeta

Kupac/naručilac prima na znanje, da se ugovori sklapaju isključivo na temelju ovih uvjeta prodaje za isporuke i usluge. Svi uvjeti kupnje kupca/naručioca se ovime izričito odbacuju. Ovi uvjeti prodaje za isporuke i druge usluge važe i za kasnije naloge, i kada više ne uslijedi izričito ukazivanje na ove uvjete. Odstupajući uvjeti poslovanja kupca/naručioca mogu postati sadržaj ugovora samo onda, kada su od nas izričito pismeno priznati i kada kupac/naručioc dokaže, da su odstupajući uvjeti u detalju dogovoreni. Odstupanje od potrebne pismene forme također zahtijeva pismeni oblik. Radnje za ispunjenje ugovorne obveze s naše strane ne smatraju se pristankom na ugovorne uvjete koji odstupaju od ovih uvjeta. Primitkom robe, odnosno preuzimanjem usluge kupac/naručioc prihvaća uvjete prodaje uz isključenje njegovih poslovnih uvjeta.

2. Ponude, predračun troškova, zaključenje ugovora

Naše ponude, predračuni troškova i cjenovnici su neobavezni i ostaju slobodni. Ugovori o isporuci i ugovori o djelu za nas postanu pravovaljani tek onda, kada izradimo pismenu potvrdu naloga, isporučimo robu ili pošaljemo fakturu. Potvrde naloga i njihovi privici smatraju se u potpunosti prihvaćeni od strane kupca/naručioca, kada nam kupac/naručioc u roku od 8 dana po danu izdavanja ne dostavi prigovor tako, da nam odgovarajuća obavjest dokazno ne bude isporučena. Uobičajena odstupanja predmeta isporuke i usluga ostaju pridržana, ukoliko time nije povezana znatna promjena funkcionalnosti ili kvalitete, i ukoliko se ta promjena smatra prihvatljivom za kupca/naručioca.

3. Cijene

Cijene vrijede, ako nije izričito drugačije dogovoreno, neto franko pogon, bez poreza na promet i ne sadrže troškove pakiranja. Svi sporedni troškovi kao što su troškovi za prijevoz, osiguranje, izvoz, tranzit, uvoz i druga odobrenja, kao i povelje (WAZ) idu na teret kupca/naručioca. Kupac/naručioc isto tako mora snositi sve troškove za porez, dažbine, pristojbe i carine.

4. Termin isporuke, količina isporuke, tolerancije

Naši navodi u pogledu termina isporuke smatraju se približnim i neobaveznim. Moguće su isporuke djelomičnih količina. Ako je prekoračenje prihvatljivog roka isporuke nastupilo zbog nas, onda kasnimo tek onda, kada je naručioc pismeno odredio prikladni naknadni rok od najmanje 30 dana i nakon što je i taj rok prošao. Potraživanja na ime odštete uslijed zakasnjele isporuke, usluge ili neispunjenja su isključena, osim ako smo skrivili predumišljaj ili grubi nehat. Potraživanja penala su uvijek isključena. Nismo obavezni izvršiti isporuku, sve dok kupac/naručioc kasni s dospjelom isplatom. Odstupanja dimenzija, težine i kakvoće su dopuštene prema normama DIN/EN, tehničkim normama ÖNORMEN ili važećih prometnih vježbi. Druga odstupanja zahtijevaju poseban sporazum. U pogledu isporučene količine pridržavamo pravo na toleranciju od +/- 10 %.

5. Uvjetno vlasništvo

Isporučena roba do potpunog plaćanja svih potraživanja ostaje naše vlasništvo. I kada je isporučena roba prije završetka uvjetnog vlasništva, dakle prije prijelaza vlasništva na kupca/naručioca, od kupca/naručioca ili preko njegovog naloga od treće osobe obrađena ili prerađena, pomiješana s jednom ili više tvari ili povezana, naše vlasništvo isporučene robe ne prestaje. U takvom slučaju smo suvlasnici novog ili povezanog predmeta u omjeru računske vrijednosti robe u uvjetnom vlasništvu prema vrijednosti nove ili povezane stvari. Kupac/naručioc sva svoja potraživanja i druga prava iz bilo koje daljnje prodaje ili iz iznajmljivanja ili lizing poslova već sada prenosi na nas, čak kada je isporučena roba prethodno povezana ili prerađena s drugim stvarima; kupac/naručioc ima obavezu da u svojim knjigama unese odgovarajuću napomenu. Nadalje je kupac/naručioc obvezan, da u slučaju daljnje prodaje robe koja predstavlja uvjetno vlasništvo, pod čega spada i iznajmljivanje ili lizing posao, ukaže na činjenicu prenošenja potraživanja već u dostavnici, ali najkasnije na računu, i to tako da plaćanje potraživanja trećeg kupca kupcu/naručiocu s djelovanjem oslobađanja od duga može uslijediti samo u našu korist. Ako predmet isporuke zajedno s drugim stvarima bez ili nakon povezivanja ili prerade bude prodan ili prepušten na uporabu, onda ustupanje vrijedi samo u visini nama dugovane kupovne cijene. Daljnja potraživanja na ime obeštećenja time nisu isključena. Kupac/naručioc je općenito ovlašten za raspolaganje robom pod uvjetnim vlasništvom u slučaju daljnje prodaje s odgodom plaćanja kupovne cijene samo pod uvjetom, da istovremeno s prodajom izvijesti drugog kupca o cesiji i da cesiju zabilježi u poslovnim knjigama.

6. Povrat materijala

Za povrate materijala je potrebno naše izričito prethodno odobrenje i ovi povrati se vrše na trošak i rizik pošiljatelja povrata. Za robu besprijekornog i nepromijenjenog stanja odobravamo pripis vrijednosti za materijal minus troška za manipulaciju u visini od 10% vrijednosti robe. Specijalne izvedbe, vanskladišna roba i rezani materijali ne mogu biti vraćeni.

7. Isporuka, pakiranje, prijelaz rizika

Isporuka robe od nas usljeđuje od pogona (EXW), u smislu klauzula Incoterms u odgovarajućem važećem izdanju, ukoliko u tim uvjetima prodaje ništa protivno nije navedeno. Isporuka je izvršena u trenutku, u kojem mi predmet isporuke predamo u skladištu koje smo obznanili naručiocu za odnošenje ili predamo transporteru, što važi i onda, kada uslijed posebnog sporazuma slanje usljeđuje na naš trošak, ili kada mi organiziramo i vodimo transport. Vršenjem isporuke sukladno prethodno navedenim odredbama i rizik u pogledu predmeta isporuke prelazi na naručioca. Ukoliko je to trgovački uobičajeno, robu isporučujemo zapakiranu i zaštićenu od vanjskih utjecaja. Odgovarajuće troškove nosi kupac/naručioc. Osiguranje od oštećenja bilo koje vrste padaju na teret kupca/naručioca. I kada osiguranje robe uslijed posebnog sporazuma mi moramo izvršiti, ono se smatra da je zaključeno po nalogu, na račun i rizik naručioca. Ukoliko otpremu na temelju posebnog sporazuma moramo izvršiti na vlastiti trošak ili na trošak kupca/naručioca, mi slobodno možemo birati transportno sredstvo. Kod isporuka u inozemstvo sve carine i druge dažbine za izvoz i uvoz padaju na teret kupca/naručioca. Kada dođe do vremenske zadrške utovara, transporta ili preuzimanja robe iz razloga za koji je kriv kupac/naručioc, mi imamo pravo da na trošak i rizik kupca/naručioca robu povoljno uskladištimo prema našoj procjeni, da poduzmemo sve mjere koje smatramo potrebnim za održavanje robe i iste zaračunamo, bez da za uskladištenje postoji bilo kakva obaveza. Ukoliko vršimo utovar ili istovar na transportno sredstvo koje je na raspolaganje stavio kupac/naručioc ili s tog transportnog sredstva uz odstupanje od klauzule za isporuku određenu u ugovoru „franko pogon“ (EXW), kupac/naručioc se obvezuje da bez osporavanja prihvaća sve štete i eventualna potraživanja trećih strana, koja iz ovih radnji proizlazi. Za oštećenja isporučene robe u tom slučaju nikako ne odgovaramo. Priznajemo samo klauzule Incoterms u odgovarajućem važećem obliku.

8. Jamstvo

Osiguravamo besprijekornu kakvoću robe koja odgovara normama naloga. Prigovori na kakvoću u slučaju otvorenih nedostataka moraju biti obznanjene neposredno po primitku materijala, kod skrivenih nedostataka neposredno po otkrivanju, u tom slučaju međutim uz isključenost ostalih jamstvenih potraživanja i/ili potraživanja obeštećenja u roku od najviše četiri tjedana po isporuci. Kupac/naručioc je obvezan da isporučenu robu odmah provjeri u pogledu nedostataka. U slučaju opravdanog i blagovremenog prigovora na kakvoću primamo povrat robe s greškom u dogovoru s kupcem/naručiocem i zamjenjujemo je. Kupac/naručioc prima na znanje, da imamo pravo izvršiti naknadne popravke. U tu svrhu je kupac/naručioc obvezan odrediti primjeren rok za popravke, prije nego što ima pravo odustati od ugovora. U svim slučajevima zamjene odgovaramo samo do visine vlastitih troškova. Za oštećenja uslijed zakasnjele isporuke, nedostataka u isporuci ili nepotpune isporuke i/ili usluge odgovaramo samo u slučaju namjere ili grubog nehata. Odgovornost za blagi nehat je isključena. Niukom slučaju ne odgovaramo za neostvarenu dobit. Obavezu dokazivanja namjere ili grubog nehata u svakom slučaju ima kupac/naručioc. U slučaju prigovora na kvalitetu kupac/naručioc je obavezan dati nam neizostavno priliku da nas uvjeri u postojanje navedenih nedostataka, posebno na naš zahtjev robu ili uzorke robe staviti na raspolaganje, tako da može biti izvršena provjera. Informacija i savjetovanje s naše strane svake vrste, i u obliku preporučene robe koju stavljamo na raspolaganju za probu ili očitovanje, su za nas neobavezne i ne oslobađaju kupca/naručioca od vlastite provjere prikladnosti robe za namjenske uporabne svrhe. Općenito odgovaramo u slučaju povrede ugovornih, predugovornih ili izvanugovornih obveza samo kada su u pitanju namjera ili grubi nehat. Za blagi nehat nikada ne odgovaramo, kao niti za bilo koju neostvarenu dobit. Od ovog ograničenja jamstva ostaju netaknute odgovornosti neovisne od krivice za falične proizvode sukladno zakonu o odgovornosti za proizvode u odgovarajućem važećem izdanju, ukoliko uopće odgovaramo na temelju toga zakona.

9. Uvjeti plaćanja

Plaćanja kupca/naručioca trebaju biti izvršena na mjestu poduzeća koje izdaje račun bez ikakvih odbitaka kao što su skonto, troškovi, porezi i dažbine, sukladno dogovorenim uvjetima plaćanja tako da mi na dan dospjelosti možemo raspolagati iznosom plaćanja. Naši računi moraju biti plaćeni neodložno neto, ukoliko nisu izričito pismeno dogovoreni drugačiji modaliteti plaćanja. Plaćanja s djelovanjem oslobađanja duga mogu biti izvršena samo neposredno u našu korist. Kupac/naručioc smije prebijanja vršiti samo s nedvojbenim ili pravomoćno utvrđenim potraživanjima. Kupac/naručioc nikako nema pravo zadržavanja. Čak u slučaju neskrivljenih zakašnjenja rokova plaćanja zaračunavaju se zatezne kamate u visini od 6% iznad važeće bankovne stope, najmanjeg iznosa od 10% godišnje, kao i troškovi opomene i naplate.

10. Viša sila

Događaji, koji su izvan područja našeg utjecaja, oslobađaju nas za vrijeme trajanja zapreke od ispunjavanja svih preuzetih obaveza.

11. Nadležni sud i mjesto suda

Mjesto ispunjenja i mjesto suda je Zagreb.

12. Salvatorna klauzula

Ukoliko pojedine točke ovih općih uvjeta prodaje nisu pravosnažne, sve ostale točke ovih uvjeta prodaje od toga ostaju netaknute. Umjesto nevažećeg pravila na snagu stupa za to predviđeno zakonsko pravilo. U slučaju nedostatka takvog pravila prazninu koja je na taj način nastala treba ispuniti analogija, odnosno dopunjujuće tumačenje ugovora. Odstupanje od ovih uvjeta ugovora može uslijediti isključivo u pismenom obliku. I odstupanje od ove potrebne pismene forme zahtijeva pismeni oblik.