Zaštita podataka

U ovoj izjavi o zaštiti podataka naći ćete informacije o prirodi, opsegu i svrhi obrade osobnih podataka (vidjeti članak 13, 14, i 21 Opće uredbe o zaštiti podataka [EU] 2016/679 [GDPR]).

To se odnosi na osobne podatke posjetitelja, korisnika, interesenata i klijenata (ugovornih partnera) tvrtke ProMetall GmbH, Ared Straße 36 (ARED-PARK), A-2544 Leobersdorf.

Kada se u sljedećem tekstu govori o „tvrtki“, misli se na prethodno spomenutu tvrtku tako dugo dok je odgovorna za zaštitu podataka.

„Ispitanici“ se odnosi na prethodno spomenute posjetitelje, korisnike, interesente i klijete.

(A) OPĆENITO

Tvrtka prikuplja osobne podatke kada ih ispitanici objave u okviru posjeta ili korištenja internet stranice, u okviru upita, kod (ostalih) kontakata (npr. putem kontaktnog formulara ili e-maila) ili kod otvaranja korisničkog računa. Koji se podaci prikupljaju vidljivo je iz odgovarajućih obrazaca za unos, odnosno iz upita suradnika tvrtke.

Tijekom posjete internet stranici prikupljaju se sljedeće informacije: datum i vrijeme otvaranja neke stranice na našoj internet stranici, IP adresa, ime i inačica web preglednika, određeni kolačići (vidi pod točkom [j]) i one informacije koje korisnik sam stavi na raspolaganje npr. popunjavanjem kontaktnog formulara, odnosno registriranjem na internet stranici.

Ne postoji obveza da se stvarno navedu oni podaci koji se traže. Ali ako se ne navedu, nije moguće koristiti sve funkcije internet stranice.

(B) NAZIV I KONTAKT ODGOVORNIH

ProMetall Haeusler GmbH
Ared Straße 36 (ARED-PARK)
A-2544 Leobersdorf
Tel.: +43 2256 62541-0
UID: ATU43522309
office@prometall.hr

Tvrtka nije imenovala nadzornika zaštite podataka.

(C) SVRHE OBRADE PODATAKA I PRAVNE OSNOVE

Osobni podaci ispitanika obrađuju se u sljedeće svrhe:

za izvršavanje ugovora ili za provođenje predugovornih mjera koje se provode na zahtjev ispitanika (savjetovanje, izrada ponuda, itd.),
za ispunjavanje zakonski propisanih obveza dokumentiranja i dostave, posebno na području poreza i naknada i
za ispunjavanje eventualnih obveza izvješćivanja prema interesentima, klijentima ili vlastima u slučaju povrede sigurnosti podataka.
Pravne osnove za obradu su

sklopljeni ugovor s ispitanikom (vidi gore), pri čemu je istovjetno ako je ugovor sklopljen sa pravnom osobom, za čije je izvršavanje potrebna i obrada osobnih podataka (osoba za kontakt),
predugovorne mjere na zahtjev ispitanika i
predugovorne mjere na zahtjev ispitanika i ukoliko nisu u pitanju zdravstveni podaci i ostali osjetljivi podaci, osnovani interes tvrtke (članak 6 stavak 1 točka b i f GDPR) kao i
privola (kao što je opisano ispod).
Osnovani interes sastoji se od sljedećeg:

pokretanja poslova preko tvrtke,
pokretanja poslova preko tvrtke, dostatnog informiranja interesenata i klijenata o proizvodima i uslugama, događajima, akcijama, itd. koje tvrtka nudi, odnosno posreduje, tj. reklama. To obuhvaća i posredovanje podataka izvršitelju obrade u tu svrhu, ako je to potrebno za provođenje tih ili drugih marketinških mjera, statističkih analiza itd.
interne administracije u koncernu ukoliko tvrtka nekom pripada, odnosno ako je s nekim povezana,
obrade od strane izvršitelja obrade (npr. vanjsko knjigovodstvo),
sprečavanja prijevara ili nezakonitog korištenja internet stranice. Osim u potonjem slučaju, podaci poput korištenog preglednika, operativnog sustava, referentne stranice, IP adrese, vremena, koje operater automatski prikuplja i pohranjuje, se ne analiziraju i ne pridružuju ispitaniku. Ako se ostavljaju komentari ili podaci uneseni u formular, spremaju se uneseni podaci i vaša IP adresa u svrhu praćenja nezakonitih sadržaja.
U sljedećim slučajevima je pravna osnova izjava o privoli ispitanika:

Kod prijave za newsletter ispitanik pristaje da se za to potrebni ili posebno od ispitanika navedeni podaci mogu koristiti za redovno dostavljanje e-mail newslettera.
Kod objava na Facebook stranici tvrtke ispitanik pristaje da tvrtka objave smije objaviti, npr. na tzv. „Social Wall“.
Uvrštavanje na popis sudionika događaja i prezentacija pored njihovog izručivanja sudionicima i daljnjoj obradi u njoj navedenih podataka, također se bazira na u njoj uključenoj privoli ispitanika.

Ova privola se (i pojedinačno) može u svakom trenutku opozvati porukom na gore pod točkom (b) opisani kontakt, ali i klikom na odgovarajući Checkbox (polje). Opozivom do tada obavljena obrada ne postaje nedopuštena (opoziv ne djeluje povratno).

Pošto se obrada kao što je prikazano temelji na osnovanom interesu tvrtke, ispitanik u tom pogledu ima pravo na prigovor prema članku 21 GDPR. Uz to upućujemo na posebno razjašnjenje na kraju ove izjave o zaštiti podataka.

(D) NUŽNOST

Davanje na raspolaganje osobnih podataka tvrtki je potrebno za sklapanje i izvršavanje ugovora. Ako se podaci ne bi dali na raspolaganje, posljedica bi bila da tvrtka ne bi mogla djelovati i zbog toga se ne bi mogao sklopiti ugovor.

Za prijavu za newsletter potrebno je tvrtki dati na raspolaganje osobne podatke za dostavljanje newslettera. Ako se podaci ne bi dali na raspolaganje, posljedica bi bila da se newsletter ne bi mogao poslati. Ne davanje podataka na raspolaganje ne utječe na djelovanje tvrtke, kao i na kasnije sklapanje ugovora, to dakle nije izričito preduvjet.

Za objave na Facebook stranici tvrtke potrebno je dati na raspolaganje osobne podatke. Ako se podaci ne bi dali na raspolaganje, posljedica bi bila da se objave ne bi mogle objaviti. Ne davanje podataka na raspolaganje ne utječe na djelovanje tvrtke, kao i na kasnije sklapanje ugovora, to dakle nije izričito preduvjet.

Za sudjelovanje na događajima i prezentacijama potrebno je dati na raspolaganje osobne podatke pored njihovog izručivanja sudionicima i daljnjoj obradi u njoj navedenih podataka. Ako se podaci ne bi dali na raspolaganje, posljedica bi bila da se ne bi moglo sudjelovati. Ne davanje podataka na raspolaganje ne utječe na djelovanje tvrtke, kao i na kasnije sklapanje ugovora, to dakle nije izričito preduvjet.

(E) PRIMATELJ PODATAKA

Otkrivanje osobnih podataka ispitanika drugim primateljima osim tvrtki (fizička ili pravna osoba, vlasti, institucije ili druge tijela) načelno se ne provodi (ali vidi za to vezane napomene u točkama j, k i l). Od toga su izuzete

Vlasti koje na temelju prava Unije ili austrijskog prava u okviru određene istrage mogu dobiti osobne podatke;
Izvršitelji obrade koji obrađuju osobne podatke po nalogu tvrtke. Na primjer, u svrhu provođenja plaćanja se za to potrebni podaci o plaćanjima otkrivaju kreditnoj instituciji koja je opunomoćena za plaćanja ili odabranoj usluzi platnog prometa.
Tvrtka ne namjerava prenositi osobne podatke u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama.

(F) AŽURIRANJE

Ažuriranje podataka interesenata i klijenata provodi se u prvom redu na temelju direktnih povratnih informacija, odnosno napomenama o promjenama od strane interesenata i klijenata prema tvrtki. Iznimno se upotrebljavaju javno dostupne informacije (npr. popisi struka i tvrtki). Kategorije podataka koje se pri tome, ovisno o dostupnosti, mogu prikupiti su sljedeće: ime, dob, datum rođenja, adresa, ekonomski status, platni moral.

(G) RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Osobni podaci se tako dugo pohranjuju,

dok nisu više potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
u slučaju obrade temeljem izjave o privoli tako dugo dok ispitanik ne opozove privolu;
ali u svakom slučaju tako dugo dok je potrebno pohranjivanje za ispunjavanje pravnih obveza (npr. zakonsko vođenje evidencija) ili za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva tvrtke.

(H) PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik ima prema članku 15 GDPR pravo od odgovornih – uz dokaz svog identiteta – tražiti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju. Ako je to slučaj, ispitanik nadalje ima pravo

ana obavijest o tim osobnim podacima i
na u članku 15 stavku 1 GDPR navedene informacije kao npr. kategorije osobnih podataka i daljnje informacije (napomena: one odgovaraju informacijama koje sadrži oba izjava).
Ispitanik ima pravo od odgovornih zahtijevati ispravak neispravnih podataka koji se odnose na njega bez odgađanja (pravo na ispravak prema članku 16 GDPR).

Ispitanik ima pod preduvjetima iz članka 17 GDPR pravo na brisanje („pravo na zaborav“) osobnih podataka koji se odnose na njega, npr. onda,

kada podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili
na drugi način obrađeni ili kada se nezakonito obrađuju ili
u slučaju obrade temeljem izjave o privoli, kada ispitanik opozove privolu.
Ako je tvrtka javno objavila osobne podatke koji se moraju brisati, prema članku 21 stavak 2 GDPR postoji sljedeća obveza:

Uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe poduzimaju se razumne mjere da se obavijeste drugi odgovorni o provođenju brisanja. To se odnosi na odgovorne koji obrađuju osobne podatke. Oni se moraju obavijestiti da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica do tih osobnih podataka, kopija i replikacija tih osobnih podataka.

Ali pravo na brisanje ne postoji,

kada ne postoji razlog za brisanje (dakle kada ne postoji neki od gore navedenih razloga) ili
kada se primjenjuju iznimke navedene u članku 17 stavak 3 GDPR, npr. kada je obrada potrebna za ispunjavanje pravnih obveza prema pravu Unije ili austrijskom pravu (npr. zakonsko vođenje evidencija) ili za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.
Ispitanik ima temeljem članka 18 GDPR pravo na ograničenje obrade, npr.

kada ispitanik osporava točnost obrađenih podataka,
kada je obrada nezakonita ili
kada je sporno između tvrtke i ispitanika da li postoji pravo na brisanje. U tom slučaju će tvrtka samo spremiti dotične podatke, ali ih neće obrađivati ni na koji drugi način.
Ispitanik ima temeljem članka 21 stavak 2 GDPR pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega u svrhe izravnog marketinga. Ispitanik može uložiti i prigovor na obradu pojedinih kategorija podataka koji se odnose na njega, npr. upotrebu njegove email adrese za potrebe marketinga.

Ako ispitanik zahtjeva brisanje ili ograničenje ili uloži prigovor, mora bez odgode biti obaviješten o poduzetim mjerama odnosno o razlozima koji s gledišta tvrtke sprečavaju ostvarenje mjera.

Ispitanik ima temeljem članka 20 GDPR osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao na raspolaganje tvrtki, zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. To važi samo ako se obrada provodi automatiziranim postupkom.

Nadalje ima pravo prenijeti te podatke drugoj odgovornoj osobi. Odgovorna osoba kojoj su osobni podaci dati na raspolaganje ga pri tome ne smiju ometati (pravo na prenosivost podataka). Ako je to tehnički izvedivo, ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jedne odgovorne osobe drugoj.

(I) PRAVO NA PRITUŽBU NADZORNOM TIJELU

Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako smatra da obrada osobnih podataka koji se odnose na njega krši GDPR ili § 1 ili članak 2 1. poglavlja Zakona o zaštiti osobnih podataka u izmijenjenoj verziji Zakona o prilagodbi zaštite osobnih podataka 2018.

(J) KOLAČIĆI

Kolačići su male datoteke koje omogućuju ovoj internet stranici spremanje specifičnih informacija koje se odnose na korisnika na kompjuter posjetitelja dok posjećuje našu internet stranicu. Kolačići nam pomažu kod utvrđivanja učestalosti korištenja i broja korisnika naše internet stranice, te ugodnog i efikasnog kreiranja ponuda za Vas.

S jedne strane upotrebljavamo privremene kolačiće koji se privremeno pohranjuju isključivo za vrijeme Vašeg korištenja naše internet stranice, a s druge strane koristimo stalne kolačiće da bismo sačuvali informacije o posjetiteljima koji često pristupaju našoj internet stranici. Svrha korištenja ovih kolačića je mogućnost ponude optimalnog sučelja, kao i prepoznavanje posjetitelja te mogućnost prezentiranja što je moguće atraktivnije internet stranice i interesantnih sadržaja kod čestog korištenja. Sadržaj stalnih kolačića ograničen je na identifikacijski broj. Ime, IP adresa, itd. se ne pohranjuju. Ne dolazi do izrade profila pojedinaca o Vašim karakteristikama korištenja.

Korištenje naših ponuda je moguće i bez kolačića.

Možete u Vašem pregledniku onemogućiti pohranjivanje kolačića, ograničiti na određene internet stranice ili tako urediti Vaš preglednik (Chrome, IE, Firefox,…) da Vas obavještava čim je poslan kolačić. Kolačiće možete u svako vrijeme i obrisati s Vašeg tvrdog diska. Ali obratite pažnju da u tom slučaju morate računati s ograničenim prikazom stranice i ograničenim sučeljem.
Promijenite postavke kolačića

(K) KORIŠTENJE MATOMO ANALYTICS

Ova web stranica koristi Matomo Analytics, uslugu web analitike koju pruža InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Novi Zeland („InnoCraft“). Matomo Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju analizu vašeg korištenja web stranice.

Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju ove web stranice (uključujući skraćenu IP adresu) obrađuju se u sustavu na kojem se nalazi naša web stranica. Ne dolazi do prijenosa podataka trećim stranama.

Obrada se odvija u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom f GDPR-a na temelju našeg legitimnog interesa za statističku analizu ponašanja korisnika u svrhu optimizacije i marketinga.

Matomo Analytics koristi ove informacije kako bi procijenio vaše korištenje web stranice, sakupio izvješća o aktivnostima web stranice i kako bi nam pružio druge usluge povezane s aktivnostima na web stranici i korištenjem interneta.

Dodatne informacije o Matomo Analyticsu možete pronaći ovdje: https://matomo.org/privacy/

Možete spriječiti pohranjivanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera preglednika. Međutim, želimo istaknuti da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom opsegu.

Također nas možete spriječiti u prikupljanju podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) tako što ćete dati svoj pristanak ili odbiti to učiniti klikom na sljedeći gumb.

(L) GOOGLE MAPS

Na našim mikro stranicama koristimo usluge Google Maps API. Ova usluga je servis tvrtke Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Integriranjem ove usluge na našu stranicu barem se sljedeći podaci prenose tvrtki Google, Inc. : IP adresa, vrijeme posjete internet stranice, rezolucija ekrana posjetitelja, URL internet stranice (referer), oznaka preglednika (User-Agent) kao i tražene pojmove. Prijenos podataka se odvija neovisno o tome da li imate korisnički račun kod Google-a preko kojeg ste prijavljeni ili za Vas ne postoji korisnički račun. Kada ste prijavljeni, ti se podaci direktno dodjeljuju Vašem računu.

Ako ne želite da budu dodijeljeni Vašem profilu, morate se odjaviti prije aktiviranja gumba. Google, Inc. pohranjuje ove podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhe marketinga, istraživanja tržišta i/ili prilagođenog uređivanja svoje internet stranice. Vi imate pravo na prigovor na stvaranje ovih korisničkih profila, pri čijem se ostvarivanju morate ravnati prema tvrtki Google Inc.

Daljnje informacije o svrhi i opsegu prikupljanja podataka i njihovoj obradi od strane tvrtke Google, Inc. možete dobiti na stranici www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Korištenjem usluge Google Maps pristajete na obradu podataka od strane tvrtke Google, Inc. Obrada dotičnih podataka od strane odgovornih osoba se ne provodi.

———

Posebno razjašnjenje prema članku 21 stavak 4 GDPR:

Pošto se obrada bazira na osnovanom interesu tvrtke, ispitanik pravo na prigovor prema članku 21 stavak 1 GDPR. Ali to važi samo ako za to postoje razlozi koji nastaju iz posebnih situacija. Nedostatno bi bilo ako ispitanik generalno ne želi pohranjivanje i drugu obradu. Zapravo mora iznijeti osobne razloge zašto – za razliku od drugih klijenata i korisnika – (daljnja) obrada podataka koji se odnose na njega nije prihvatljiva. Ako se to iznese, daljnja obrada osobnih podataka je dopuštena samo u dva slučaja:

tvrtka dokaže da postoje neotklonjivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili
obrada služi za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.